Malmökvinnor berättar

Kira Förlag/Jeanette Rosengren

Det finns få böcker om kvinnohistoria i Malmö. Här samlas dokumentation i form av ”oral history” från nu levande kvinnor som på olika vis varit med och format sitt 1900-tal. Detta medför att bilden av Malmös historia blir mer sammansatt och utförlig. Boken kan läsas av alla historieintresserade och också användas som studiematerial i skolor och studiecirklar.


Läkemedel och folkhälsa

Andreas Vilhelmsson

Syftet är att skriva en populärvetenskaplig version i bokform av avhandling ”A pill for the ill? Depression, medicalization and public health”. Avhandlingen består av fyra delarbeten. Det övergripande syftet är tvådelat. Dels att beskriva och analysera patienters erfarenheter med antidepressiva läkemedel som behandling för depression, utifrån hur dessa uttrycks i biverkningsrapporter. Vidare att föra en diskussion om vad det innebär att psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem.


Tryckning av antologin Deckarnas svenska landskap

Kerstin Bergman

Om de svenska deckarnas framgångar och popularitet idag råder inga tvivel. Något som ofta fascinerar både svenska och internationella läsare är skildringarna av den svenska naturen och förankringen i det lokala, vilket kan framkalla känslor av såväl igenkänning som av något exotiskt. Vad som saknas på den svenska bokmarknaden är en bok som handlar om just detta: de svenska deckarnas skildring av natur och landskap. Varje kapitel i antologin skildrar ett landskap och dess natur sett genom huvudsakligen en deckarförfattares ögon.


Entreprenörskap och virtuellt arbetssätt: erfarenhet och slutsatser från bioteknikområdet

Avena Partners AB/Eskil Söderlind

Eftersom läkemedelsbranschen genomgår stora strukturella förändringar i det att stora bolag omstrukturerar och delar läggs ner eller läggs i virtuella enheter och små virtuella bolag startas, krävs ett nytt synsätt och nya arbetsmetoder för en framgångsrik utveckling av affärerna inom bioteknik och läkemedelsbranschen. Målet är en bok om det virtuella arbetssättet och vilka krav detta ställer på organisationen och på genomförandet av projektplaner. Slutsatser och kommentarer är också tillämpliga utanför bioteknik och läkemedelsområdet och kan gälla generellt inom området entreprenörskap.


Böcker (Ett annorlunda och idérikt fotoprojekt om böcker för bok och utställningar)

Åsa Karlsson

Ett stort och annorlunda fotoprojekt om böcker. Alla bilder utgår från en bok eller böcker på ett eller annat sätt, men de är liksom böcker väldigt olika sinsemellan. Bilderna skildrar böcker ur olika synvinklar och kan få den som tittar att hitta vidare till sina egna inre bilder om böcker. Projekt vill få oss att fundera över vad inbundna böcker betyder för oss? Andra medier tar nu allt mer av böckernas plats. Innebär denna utveckling att detta ännu så vanligt förekommande medium så småningom kommer att försvinna ur människors vardag? Hur ser vi i så fall på det?


Skåne Strand

John Webb

I första hand boken kommer att ge en referens och ett historiskt dokument för framtiden av hur Skånes kust såg på denna tidpunkt i historien. För det andra kommer det att göra sina läsare medvetna om hur deras kust faktiskt ser ut och genom texter ge insikt om tänkbara hot och framtida utveckling. Det finns många böcker som visar Skånes kust, men de behöver inte visa med, eller ignorerar helt, den fulare mindre vackra, eller mindre dramatiska delar av kusten och de flesta kan ses som fyllda med bilder som tilltalar turister och är gjorda för att ligga på ett soffbord.


Översättning och tryck av ”Titta! Jag flyger över himlen. Danslek och sagogestaltning för barn med funktionsnedsättning

Teater Sagohuset/Stefan Hansen

Teater Sagohuset har under de nio senaste somrarna, och på ett flertal februarilov, genomfört en mycket uppskattad verksamhet med drama och dans för barn med funktionsnedsättning. Projektet Dans Drama Dialog avslutades med erfarenhetsspridning i form av metod- och inspirationsskriften ”Titta! Jag flyger över himlen!” som distribuerades till pedagoger och personal verksamma i grundskola och särskola. Projektet har rönt stor uppmärk- samhet och metodskriften används nu flitigt i olika pedagogiska verksamheter.


Snillen spekulerar

Jenny Wickberg, Anne Jalakas och Marianne Hedenbro

Projektet vill lyfta fram några av vår tids stora samhällsproblem och med hjälp av lundaforskare studera dem ur nya och oväntade synvinklar. Målet är en tvärvetenskaplig bokserie om var forskningen står i dag men också med forskarnas tankar och funderingar kring vart vi är på väg, vad som kommer härnäst. Vi vill fånga lekfullheten och kreativiteten i de processer där de stora tankarna föds. Böckerna tar avstamp i Lunds universitets starka forskningsområden och innehåller en väv av infallsvinklar från olika håll. Texterna ska lyfta fram både komplexiteten och insikten om att lösningarna ibland kan vara kontroversiella.