Tillfälligt individanpassat stöd – TIS

Tillfälligt Individanpassat Stöd – TIS, är att erbjuda en resursperson som systematiskt arbetar med att koordinera insatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Tjänsten är en flexibel insats och innebär en utveckling av den nuvarande insatsen rådgivning och annat personligt stöd (LSS 9§1) och bidrar till att öka kvaliteten och effektiviteten i stödet som erbjuds individer inom personkretsen för LSS. Det är barnets aktuella behov som styr inriktningen på insatsen, men även förändrade förutsättningar i samhället så som teknikutveckling och annan kunskapsutveckling.