Tidigare stipendiater

Bildning
2023

Sömnens betydelse vid hälsa och ohälsa

Pernilla Garmy

Sömnproblem är ett gigantiskt problem, som skapar lidande för individen och kostnader för samhället. Mycket av problemen orsakas av bristande kunskap inom hälso- och sjukvården samt hos allmänheten. Det finns ett stort behov av att sprida information om hur sömnproblem kan avhjälpas. Genom att genomföra konferenser, öppna digitala seminarier och föreläsningar kommer läkare, sjuksköterskor och andra professionella inom hälso- och sjukvården kunna få verktyg för att kunna ge adekvat stöd.

Bildning
2023

Bilden av Sverige – hur Wikipedia formar Sverigebilden

Johan Jönsson

Wikipedia är en av världens mest använda informationskällor. Genom uppslagsverket formar människor en förståelse för världen. Ändå vet de flesta mycket lite om hur det fungerar – och hur man tänker kring bilder och bildsättning talar de som skriver knappt om själva. Bilden spelar så stor roll för hur vi uppfattar ett ämne – visar bilden på förorten prydlig grönska i juli eller en skräpig gata i november? Att förstå det här är ett viktigt bildningsprojekt och spelar roll för vårt samhälle.

Bildning
2023

”Aktiv Fritid – sommarverksamhet för unga med funktionsnedsättning” 2023

Föreningen Furuboda

Föreningen Furuboda vill med Aktiv Fritid-projektet bidra till en positiv utveckling för 300 unga med funktionsnedsättning så att fler ges konkreta förutsättningar för en aktiv, utvecklande och rolig fritid. På så sätt ges unga med funktionsnedsättning bättre förutsättningar för social gemenskap med vänner och kamrater, större förmåga och bättre förutsättningar för deltagande och delaktighet i samhället samt resurser för bättre fysisk och psykisk hälsa på kort och lång sikt.

Bildning
2023

Artificiell Intelligens (AI) och Intelligenta Agenter (IA)

Charlotte Sennersten

Jag vill kunna ägna tiden åt att kunna sammanställa min och Skåne företags AI kunskap tillsammans med Mobile Heights i bokform. Jag vill göra en inventering av vad företag tänker om AI, hur jag arbetat med AI själv, hur akademin tänker AI och vad studenter ser AI som. Ett AI tidsdokument som jag kan använda in i en AI kurs som kommer bli en fristående kurs som vem som helst kan söka till

Bildning
2023

Ramels väg 47. En trappuppgångs uppgång, fall och omvandling

Jens Sjölander

Syftet med projektet är att i form av en dokumentärfilm skildra en trappuppgång och de människor som bor och har bott på denna plats. Dokumentärfilmen bjuder in tittarna att utforska och utmana några av de föreställningar och fördomar som kommit att prägla platsen. Varför flyttade människor som bott på platsen? Hur ser de boende idag på området, på dem som bott där förr och på mig? Är jag också då en Ramelsvägare?

Bildning
2023

Möta existentiell ensamhet under ungdomstiden

Tide Garnow

Syftet med projektet är att främja kunskap kring existentiell ensamhet under ungdomstiden, samt att främja stöd i att möta ungdomars existentiella hälsa. Det finns en stor efterfrågan efter kunskap kring existentiell ensamhet samt stöd i att kunna möta ungdomar i denna typ av frågor. Genom att främja kunskap och en medvetenhet är målsättningen att bidra till att främja ungdomars hälsa.

Bildning
2023

Modell till en ny basutställning om Malmö 1870-idag

Malmö Museer

Boende, framför allt skolelever, i Malmö och Skåne får en ökad förståelse för historiens påverkan på hur staden, och världen, ser ut idag. En ytterligare effekt är att modellen blir naturlig samlingsplats, och därmed utgångspunkt för museets pedagoger i en stor och komplex utställning. Dessutom får båda institutionerna möjlighet till metodutveckling och stärkt samarbete.

Entreprenörskap
2023

Cold and dry AB Avfuktning små frysrum

Cold and dry AB

Cold and dry AB är ett nystartat bolag vars affärsidé består av att erbjuda en speciell avfuktare till alla de tusentals livsmedelsbutiker, kommunala och privata storkök med flera som alla kämpar och tvingas leva med alla de fuktrelaterade problem man har i små frysrum. Med vår avfuktare kan dessa problem elimineras helt eller kraftigt reduceras samtidigt som det spara energi

Entreprenörskap
2023

TECHSHIP

HETCH AB

Målet med Techship är att skapa förebilder och bygga broar mellan ungdomar i olika stadsdelar och näringslivet.Det vi adderar år 2023 är ett impact fokus.Vi kommer satsa på att ungdomar kommer lösa våra globala hållbarhetsutmaningar där dessa genereras i kunskapsintensiva startups.Detta görs genom samma metodik som Techship har idag. Dessutom vill vi att attrahera unga talanger till Skåne. Målet blir då att Techship ska ha ett impact fokus som når ut nationellt, men sker regionalt i Helsingborg

Entreprenörskap
2023

On-demand tjänst för cirkulära barnjeans

Nimble Patch AB

Vi vill göra kunden mer delaktig i sitt val av kläder. Dels för att belysa miljöpåverkan och att kunden kan via genomtänkta val handla mer hållbart. Vi vill ytterligare bygga vidare vårt företagande enligt EU´s kommande lagstiftning och vara pionjärer inom cirkulära affärsmodeller.

Entreprenörskap
2023

Tidig upptäckt av växtpatogener med hjälp av mikrofluidikchip

Erik Karlsson

Med mikrofluidikchip vill vi möjliggöra tidig detektion och diagnos av växtpatogener för att möjliggöra precisionsbesprutning. Detektion möjliggörs innan sjukdom uppstår, vilket räddar skörden samtidigt som vi kan drastiskt minska användning av kemisk besprutning. Vi ska etablera och utöka nätverk med jordbrukare och experter för prototyptestning och framtida utveckling av både produkt och tjänst. Vi ska verifiera affärsmodell och teknisk lämplighet.

Entreprenörskap
2023

För ett levande, inspirerande och inkluderande kulturliv

The Cowgirl Gallery

Ambitionen är att sänka trösklarna till konstvärlden och verka som en kulturkatalysator. Detta genom att lyfta konstnärer och artister med olika åldrar, erfarenhet och konstnärliga inriktning. För att inkludera och möjliggöra allas rätt till kultur är evenemangen alltid öppna för alla. Platsen ska vara en trygg plattform och bidra till en mer inkluderande och levande konstscen som berikar det lokala som nationella kulturlivet.

Entreprenörskap
2023

Utveckling av adapter för laddning av elfordon i städer

Ola Solér

Min drivkraft är att bidra till en snabbare omställning av transportsektorn för att minska utsläppen av växthusgaser och hälsofarliga luftföroreningar i städer. Detta är också det övergripande målet och samhällsnyttan med projektet. Syftet med projektet är att ta fram en prototyp av en laddadapter för elfordon och utvidga patentskyddet för min innovation.

Entreprenörskap
2023

Väsentliga förbättringar för AAF

Alnarps agroekologiska lantbruk

Målet för detta projekt är att ha ett fungerande odlingsområde på fältet, implementera den första fasen av ett flerårigt skogsjordbruk, ha en komposttoalett och en tvättstation. Med dessa investeringar tacklar vi de största hoten mot AAF och säkerställer organisationens överlevnad under en lång tid. Ett varierat produktionssystem kommer att locka studenter och forskare från många olika områden, skapa ett långsiktigt perspektiv för intäkter och skapa synergier för produktivitet, motståndskraft och hållbarhet.

Litteratur
2023

Malmö universitetsbibliotek – ett möjlighetsrum

Malmö universitetsbibliotek

Syftet är att ta fram en jubileumsskrift för Malmö universitetsbibliotek som fyller 25 år. Texterna och bilderna i antologin är ett tidsdokument över vad ett ungt och framtidstänkande lärosätesbibliotek är, samt lärandet som sker när ett bibliotek tar form.
Målet är att skriva, formge och trycka en bok i 200 exemplar som beskriver utvecklingsarbetet på Malmö universitetsbibliotek. Boken publiceras också som en fritt tillgänglig e-bok i PDF format.

Litteratur
2023

Hur gör vi personcentrering? Lärobok om personcentrering inom forskning, utbildning och praktik

Anna-Karin Edberg

Målet är att ge stöd för införandet av personcentrering inom vård, utbildning och forskning. Många av de teorier och ramverk som redan finns ger sparsam ledning i hur kunskapen ska implementeras i praktiken. Genom boken kan sådan kunskap tillgängliggöras för dem det faktiskt gäller; vårdpersonal, studenter, lärare och forskare. Genom involvering av de som berörs, och med utgångspunkt från deras perspektiv, säkras att bokverket blir användbart för målgrupperna och till nytta för vården.

Litteratur
2023

En seriebok om ADHD hos kvinnor

Marie Tillman

Målet med projektet är att göra en seriebok som når såväl människor som själva har adhd och ge en igenkänning till de svårigheter man upplever genom livet, men även att skapa en större förståelse för adhd i samhället. Genom att möta det svåra med humor hoppas vi kunna möta en bred publik och inte bara de personer som själva har adhd. Vi tror att igenkänning kan förenkla för att få insikt om de svårigheter man möter i livet med en adhd diagnos.

Litteratur
2023

Skånsk hasselnötsodling nytänk och ny odlingsteknik

Lotta Nordmark

Öka kunskapen om en inhemsk nötproduktion med nya odlingssystem som kan motivera odlingen ur både ett socialt och ekonomiskt samt ekologiskt perspektiv. Visa på hur vi med denna odling kan medverka till att öka den inhemska livsmedelsproduktionen vid kris och om våra gränser stängs. Det kommer även inverka positivt på en ökad tillgång på lokal producerad råvara för vidareförädling av livsmedel med hög näringstäthet och lokal förankring

Medicin
2023

Slut på bristen på njurar för transplantation!

UGLK Science AB

Syftet med projektet är att reda på om teknologin och metoden fungerar i mänskliga njurar samt att validera produktprototypen för att bädda för en effektiv och framgångsrik kommersialisering, dvs den första delen i den kliniska studien. Genom detta beräknas antalet donatornjurar tillgängliga för transplantation öka kraftigt och så snabbt som möjligt.

Medicin
2023

Objective and Quantitative Assessment tools for ADHD and ASD

Anders Rasmussen

Vi utvecklar objektiva och kvantitativa mätverktyg som mäter cerebellär funktion i kombination med ett moderniserat motorbedömningstest. Detta tror vi potentiellt kan revolutionera sättet vi bedömer och studerar ADHD och ASD – två diagnoser som omfattar flera hundratusen barn enbart i Sverige. Faktiskt kan vår VR applikation ha en ännu bredare användbarhet. Till exempel går alla fyra-åringar i Sverige igenom en motorbedömningsbatteritest som används som en första screeningsverktyg