Tidigare stipendiater

Teknik
2023

Innovationer inom växtskydd: Sprayinducerad genavstängningsteknik för hållbar kontroll av gråmögel på jordgubbar

Ramesh Vetukuri

Kemikalier används för gödning och för att kontrollera sjukdomar vid bärodling. Jag har som syfte att utveckla en hållbar bärodling som minskar mängden växtskyddsmedel som kan stanna kvar i mat och miljö och öka mängden bär och deras hållbarhet. Som en naturligt förekommande biokemikalie kommer dsRNA inte att lämna några rester, och användning av SIGS med fokus på klimatförändringar kommer att minska användningen av bekämpningsmedel. Den svenska ekonomin och miljön kommer att gynnas av denna minskade miljöpåverkan.

Teknik
2023

Optimering och validering av en återanvändbar hCG-sensor

Pharmista Technologies

För att snabbt kunna diagnostisera tillstånd, från graviditet till COVID-19, används antikroppar för detektering. Dock har antikroppar många begränsningar, t.ex. att de är dyra att framställa, har långa ledtider, inte finns i större kvantiteter, har svårt att binda till en mängd mål samt är känsliga för temperaturförändringar. Därför letar branschen efter nya detekteringstekniker som kan övervinna dessa problem. Det är här vår teknik kommer in.

Teknik
2023

DXA2FEM: ett verktyg för att förutspå risk för fraktur på ett kliniskt genomförbart sätt med hjälp av ingenjörsvetenskapen.

Lorenzo Grassi

Syftet med detta projekt är att göra det möjligt för verktyget att närma sig marknaden. Höftfrakturer hos äldre förknippas med både negativa resultat för patienterna och höga kostnader för sjukvården. Det finns läkemedelsbehandlingar för att förhindra frakturer men de administreras inte till dem som behöver det på grund av låg sensitivitet i bedömningen av frakturrisk. Vårt verktyg identifierar fler personer som löper risk för höftfrakturer, vilket ger fördelar till både patienter och sjukvården.

Utbildning
2023

AI hjälp i skolan

Twimny AB

Många elever har svårt att hänga med i skolan. Har man svårt att ta till sig språk, ex Engelska så behöver man någon som aktivt förklarar ord och meningar. Vid hemläxor har man ofta inte denna möjlighet då man inte kan få tag på sin lärare. Vi vill undersöka om AI kan brygga detta och aktivt hjälpa elever med svårigheter att klara sig bättre i skolan. Vi kommer att fokusera på elever i socioekonomiskt utsatta områden som ofta inte har samma hjälp hemifrån som de kanske behöver.

Utbildning
2023

Topper Kurs AB

Topper Kurs AB

Genom att implementera Topper kurs inom skolsystemet vill vi bidra till en ökad psykisk hälsa bland barn/ unga i Sverige. Topper Kurs syftar på att förebygga och minska psykisk och social ohälsa i framtiden, reducera lidande för barnen & deras familj(er), avlasta skolpersonal och vårdtjänster samt minska samhällskostnader. Topper kurs är evidensbaserat med signifikanta positiva effekter och är bedömt att vara den bästa interventionen inom området som finns i Nederländerna (www.nji.nl).

Utbildning
2023

Grodhopp – att spela sig till läsning och ökad språkförmåga

Catarina Dahlgren

Målet är att ge en god läsförmåga och ett gott språk till elever som har svårt att tillägna sig detta. Målgruppen är i första hand elever i läs-, skriv och språksvårigheter, att användas tillsammans med en speciallärare, enskilt eller i grupp. Men tanken är också att eleverna ska kunna fortsätta träna självständigt, i klassrummet. Det ska också kunna använda med elever med språkstörning, elever med svenska som andraspråk och med elever med en helt typisk läs-, skriv och språkutveckling.

Utbildning
2023

Kemins didaktik i ett nötskal – digitalt fortbildningsmaterial som kan användas som utgångspunkt i kemiundervisningen

Ylva Hamnell-Pamment

De planerade videoklippen i kemins didaktik ska genom lättillgänglig teoretisk bakgrund och praktiska exempel visa hur kemilärare kan använda sig av forskning inom kemins didaktik i sina klassrum för att göra kemin mer begriplig och rolig. Syftet är att ge svenska kemilärare tillgång till en ny form av lättillgänglig fortbildning mer anpassad för deras arbetssituation, att lyssna på t.ex. i pauser eller i bilen, och därmed främja att mer forskning om kemins didaktik används i svenska klassrum.

Utbildning
2023

En inkluderande arbetsmarknad i Skåne (som värdesätter mångfald) och tar tillvara på den kompetens som finns

Mitt Liv AB

Projektets främsta motiv är att stötta utländska akademiker som är nyanlända eller som står långt ifrån arbetsmarknaden (t.ex har varit i Sverige länge men fortsatt är arbetslösa) att komma närmare arbetsmarknaden och öka målgruppens förståelse för svenskt arbetsliv. Vi är övertygade att alla medborgare i Sverige ska ha likvärdiga möjligheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden och att alla ska ha samma möjligheter i arbetslivet – både till arbete och till en position som motsvarar ens kompetens – och är övertygade om att samhället i stort skulle vinna på det.

Utbildning
2023

Vertically Integrated Projects (VIP) – inom människobehandlande discipliner

Malmö universitet

Målet är att studenterna skaffar sig utökade specifika ämneskunskaper samtidigt som deras samarbets- och generiska forskningskunskaper utvecklas genom aktivt deltagande i forskning. Projektet kan också utgöra ett tillfälle för att få insikt i om forskning kan vara en framtida karriär, samt kan inspirera till ämnen för kommande examensarbete vilka kan fungera som nyckeln till arbetsmarknaden. Dessutom tränas studenterna i ledarskap då de kan vara mentorer åt kommande VIP-studenter.

Utbildning
2021

Sömn – i hälsans frontlinje. Lärobok om sömn för utbildningar inom medicin och hälsovetenskap

Pernilla Garmy

Målsättningen med projektet är att en lärobok om sömn för hälso- och sjukvårdens professioner är publicerad inom två år, och att den används på samtliga utbildningar inom medicin och hälsovetenskap vid svenska universitet och högskolor. Det räcker inte med en bok, utbildningarna behöver kompletteras med föreläsningar och praktisk handledning under den verksamhetsförlagda utbildningen. Med hjälp av en lärobok får lärare och handledare verktyg och tips att bygga sin undervisning med på.

Utbildning
2021

Lära med Hästar – självstärkande utbildningsprogram för barn och unga

Kommunikationskonsulterna i Malmö AB (Lära med Hästar)

Att genom Lära med Hästars unika metod inspirera till och möjliggöra gränsöverskridande samarbeten mellan den lokala ridskolan och offentlig sektor. Den svenska ridskolan är unik i världen, både när det gäller omfattning och tillgänglighet. I Sverige finns i snitt 1,5 ridskola i varje kommun, ofta med kommunalt stöd, vilket ger mycket goda förutsättningar för folkhälsofrämjande insatser i samarbete med hästen.

Utbildning
2021

Data literacy – ett utvecklingsprojekt för grundskolan med teater och kognitionsforskning

Lunds Universitet

Projektet kommer att genomföras tillsammans med Teater Sagohuset. Syftet med projektet är att med utgångspunkt från det senaste inom kognitionsforskning tillsammans med scenkonsten genomföra ett konkret samarbete för att bidra till en ökad medie- och informationskunnighet hos elever i grundskolan.

Utbildning
2021

Hjärnskap för tonårsföräldrar

Hjärnskap

Målet för projektet är att, utifrån genomförande samt utvärderingar, med professionell hjälp producera föreläsningsavsnitt, material för bokcirkel samt en familjeutmaning digitalt samt göra det tillgängligt kostnadsfritt för föräldrar på en hemsida. På hemsidan ska även finnas en FAQ med frågor samt svar på de vanligaste frågorna som föräldrar har ställt i samband med utbildningsinsatserna samt kontaktuppgifter till organisationer de kan vända sig till vid frågor eller problem.

Utbildning
2021

ATT VARA LÄRARE PÅ DISTANS: EN STUDIE AV SKÅNSKA GYMNASIELÄRARES ERFARENHETER AV OMSTÄLLNINGEN TILL DISTAN…

Peter Svensson

Den snabba omställningen inom skolan till distansundervisning skapade nya krav på organisering. Inför framtida omställningar av skolverksamhet är insikter om lärarnas konkreta erfarenhet av omställningen av stor vikt för att kunna finna organisatoriska lösningar som tar såväl politiska ambitioner som professionens arbetssituation i beaktande. Det föreslagna forskningsprojektet kommer att bidra med insikter som kan vara av stor relevans för framtida krisomställningar av skolverksamhet.

Utbildning
2021

Skånska rek

Nils Bergendal

Producera en app med tillämpning som pedagogiskt verktyg (se ovan). Utöver detta primära syfte ska den vara ett redskap för yrkesgrupper såsom landskapsarkitekter, samhällsplanerare, miljöstrateger m fl. För gemena man hoppas vi appen kan väcka intresse för våra alldagliga platser, ge dessa historisk laddning, men även stimulera till framtidsfrågor rörande det skånska landskapet, dess samhällen och infrastruktur.

Utbildning
2021

UNGAs plattform för digitalt undervisningsmaterial

Musik i Syd

Vi vill skapa en digital plattform där UNGA Musik i Syds kärnverksamhet, via musikläraren, når alla barn i Skåne och därmed stärker kulturens roll i skolan. Genom högkvalitativa filmer om musik, som på olika sätt är kopplade till skolans läroplaner, vill vi erbjuda musikläraren stöd i sin undervisning där kvalitet och kunskap går hand i hand. Genom samarbete med pedagoger, filmare, musiker och forskare i musikpedagogik vill vi säkerställa relevans och hög kvalitet på materialet.

Teknik
2021

Modellering av friktion och slitage på nanoskalan

Aylin Ahadi

Slutmålet är att lösa de fysikaliska grunderna för hur friktion uppstår och förändras under olika förutsättningar. Arbete sker genom studier och integration i olika längdskalor samt verifiering med experiment. Resultaten med tillhörande förståelse kan mycket väl påverka hur ytor och beläggningar kommer att utvecklas för att exempelvis minimera energiåtgång och öka livslängden på olika metalliska komponenter. Denna typ av resultat kommer att ha stor positiv inverkan på industri och samhälle.

Teknik
2021

Lysinbaserade innovativa antimikrobiella substanser mot mykobakterier: bekämpning av antibiotikarestistens

Novalysin AB

Novalysin har ambitionen att utveckla säkra och effektiva antimikrobiella substanser mot mykobakteriella patogener för att besegra spridningen av antimikrobiell resistens. Fokus på mykobakterier beror på den höga morbiditeten och mortaliteten med dessa patogener. Eftersom antibiotikavägen är uttjänt är vårt syfte att möta behovet av nya behandlingsmetoder som inte bara är effektiva, utan även selektiva och säkra utan att leda till biverkningar, och som har en låg sannolikhet att orsaka resistens.

Teknik
2021

Wherever we go – Filosofiska utforskningar i Virtual reality

GADE18 FILM AB

Vi vill utforska hur vi med hjälp av nya innovativa tekniska lösningar kan berätta viktiga historier på ett helt nytt sätt. Vi vill även utforska frågeställningarna: Vad uppfattas som värdefullt i livets slut? Vad är värdefullt för närstående? Hur påverkas rätten till en värdig död av yttre förhållanden och samhällsstrukturer? Vår hypotes är att svaren på dessa frågor kommer att variera beroende på plats, samhällsskick och religiös övertygelse.

Teknik
2021

Nya högkvalitativa supportmaterial för oligonukleotidsyntes

Redstone Separations AB

Vi vill bidra till en lösning på pandemin och andra sjukdomar. Vi vill utvärdera ett nytt produktområde för Redstone Separations för denna viktiga och växande genterapiindustri. Det är vår målsättning att ta oss in på den lovande marknaden för supportmaterial för fastfas-oligonukleotidsyntes. För genterapiindustrin och för samhället kommer vinsten att vara mer effektiva verktyg för att tillverka influensavaccin, cancervaccin, antisense-läkemedel, nya behandlingar och personanpassade läkemedel.