Nyheter

Mekanisk fingeravtryck för enkelceller

Biomekanisk enkelcellskarakterisering med hjälp av mikroskaleteknik är en potentiell väg mot att uppnå den selektivitet som krävs för isolering av cirkulerande tumörceller. Akustofluidik har stor potential för identifiering och isolering av celler baserat på en kombination av storlek, densitet och kompressibilitet. Det övergripande syftet för detta projekt är att utöka

Läs mer »

Omvandling av näringsämnen från biprodukter till gröna produkter med vattenväxt

För att producera 1 kg köttprotein behövs ca 3-6 kg växtprotein. I Sverige importerar vi soja främst från sydamerikanska länder för djurfoder. En alternativ lösning kan vara en ny vattenväxande proteingröda (Lemna sp.) som kan producera 6-10 gånger mer protein/ha än sojabönan. Följaktligen strävar projektet efter att optimera odlingstekniker och proteinutvinningsmetoder

Läs mer »

Objective and Quantitative Assessment tools for ADHD and ASD

Vi utvecklar objektiva och kvantitativa mätverktyg som mäter cerebellär funktion i kombination med ett moderniserat motorbedömningstest. Detta tror vi potentiellt kan revolutionera sättet vi bedömer och studerar ADHD och ASD – två diagnoser som omfattar flera hundratusen barn enbart i Sverige. Faktiskt kan vår VR applikation ha en ännu bredare

Läs mer »

Grön produktion av filtermaterial för uppsamling av fosfor (GreenPcap)

Målet är att skala upp produktionen och lansera ett hållbart filtermaterial för marknaden för uppsamling och återvinning av fosfor med hjälp av ny produktionsteknologi. Det kräver att DiaPure kan designa materialet i enlighet med detta samt korrekt dokumentation av fosforfiltrets prestanda och dess ekologiska hållbarhet. Följaktligen kommer vi att kartlägga

Läs mer »

Forskningskommunikation och kampen om kunskap – samtal mellan forskare, media, beslutsfattare och allmänhet

Syftet är öka, och samtidigt bredda, förståelsen för forskningskommunikation genom gränsöverskridande samtal för att öka förståelse för forskningens betydelse för att värna ett demokratiskt samtal. Vi har ett polariserat samhällsklimat med tidvis hätsk debatt i ämnen med en politisk laddning. Universitetet roll som trovärdig förmedlare av kunskap är viktigare än

Läs mer »

Byggnation för personlig utveckling eller hus baserade på människors lycka

Detta projekt syftar till att förbättra välbefinnandet i samhället genom att designa hus utifrån individuella behov, inriktat på Skånes något monotona arkitektur. Genom att integrera mänskliga känslor och myndigheternas bestämmelser och föreskrifter i designprocessen strävar projektet efter att hitta en balans mellan kreativitet och regelefterlevnad. Genom samarbete strävar det efter

Läs mer »

TetrationAI – Användarvänlig Generering av Syntetisk Bilddata

Föreställ er att ni jobbar med ett projekt med begränsad datatillgång. Kanske tillåter din studie bara ett fåtal deltagare, du kanske undersöker ett sällsynt fenomen, det kanske omfattas av sekretess, eller också inser du att kompletterande data har potentialen att förbättra dina modeller ytterligare. Ge inte upp! Skicka istället er

Läs mer »

Enklare framtagning av nya vägmaterial för renare luft

Syftet med projektet är att ta fram en testutrustning för att experimentellt kunna studera befintliga och framtida vägbeläggningars påverkan på luftburna slitagepartiklars generering och karakteristik. Utrustningen kommer att vara mobil för framtida studier i MAX IV och ESS. Projektet kommer svara på forskningsfrågan: ”Hur kan kostnadseffektiva experiment i laboratoriemiljö på

Läs mer »