Modellering av friktion och slitage på nanoskalan

Aylin Ahadi

Slutmålet är att lösa de fysikaliska grunderna för hur friktion uppstår och förändras under olika förutsättningar. Arbete sker genom studier och integration i olika längdskalor samt verifiering med experiment. Resultaten med tillhörande förståelse kan mycket väl påverka hur ytor och beläggningar kommer att utvecklas för att exempelvis minimera energiåtgång och öka livslängden på olika metalliska komponenter. Denna typ av resultat kommer att ha stor positiv inverkan på industri och samhälle.


Lysinbaserade innovativa antimikrobiella substanser mot mykobakterier: bekämpning av antibiotikarestistens

Novalysin AB

Novalysin har ambitionen att utveckla säkra och effektiva antimikrobiella substanser mot mykobakteriella patogener för att besegra spridningen av antimikrobiell resistens. Fokus på mykobakterier beror på den höga morbiditeten och mortaliteten med dessa patogener. Eftersom antibiotikavägen är uttjänt är vårt syfte att möta behovet av nya behandlingsmetoder som inte bara är effektiva, utan även selektiva och säkra utan att leda till biverkningar, och som har en låg sannolikhet att orsaka resistens.


Wherever we go – Filosofiska utforskningar i Virtual reality

GADE18 FILM AB

Vi vill utforska hur vi med hjälp av nya innovativa tekniska lösningar kan berätta viktiga historier på ett helt nytt sätt. Vi vill även utforska frågeställningarna: Vad uppfattas som värdefullt i livets slut? Vad är värdefullt för närstående? Hur påverkas rätten till en värdig död av yttre förhållanden och samhällsstrukturer? Vår hypotes är att svaren på dessa frågor kommer att variera beroende på plats, samhällsskick och religiös övertygelse.


Nya högkvalitativa supportmaterial för oligonukleotidsyntes

Redstone Separations AB

Vi vill bidra till en lösning på pandemin och andra sjukdomar. Vi vill utvärdera ett nytt produktområde för Redstone Separations för denna viktiga och växande genterapiindustri. Det är vår målsättning att ta oss in på den lovande marknaden för supportmaterial för fastfas-oligonukleotidsyntes. För genterapiindustrin och för samhället kommer vinsten att vara mer effektiva verktyg för att tillverka influensavaccin, cancervaccin, antisense-läkemedel, nya behandlingar och personanpassade läkemedel.


Biomimetiska sensorer för snabb detektion av SARS-CoV-2-viruset

Sara Björk Sigurdardóttir

Ett av de viktigaste verktygen för att bekämpa den pågående COVID-19-pandemin har varit diagnos och kontaktspårning. De nuvarande diagnostiska verktygen består av PCR- eller antikroppsbaserade tester. De snabba antikroppsbaserade analyserna är praktiska på grund av sin snabbhet, men de brister fortfarande i känslighet, och högkvalitativa antikroppstester är dyra och komplicerade att ta fram. Vi skulle vilja utveckla biomimetiska sensorer för ett mer känsligt, robust samt snabbt och billigt diagnostiskt verktyg för SARS-CoV-2-viruset.


Pilotproduktion för ätbar beläggning

SAVEGGY AB

Syftet med denna pilotproduktion är att validera konceptet för att säkerställa att vi kan producera beläggningsalternativen i större volymer och producera dem för fälttest. Dessa steg utförs inte i sekventiell form, utan med en tydlig överlappning mellan olika faser. Vi kommer att testa och validera de olika egenskaperna hos beläggningen under och efter produktionsprocessen. Vi kommer att använda denna kunskap för att optimera och säkerställa att de kan uppfylla kundernas och konsumenternas krav.


AR för alla

Do-Fi AB

Projektets mål är skapa möjlighet för små aktörer inom besöksnäringen att kunna skapa upplevelser som annars bara är möjliga för de allra största aktörerna i vårt land. Med lite hjälp så ska de kunna lägga in modeller av saker som bara samlat damm i arkiven eller re-designa arkivmaterial för AR-upplevelse som varit tillgängligt i andra medieformer. Vi har en önskan att dessa nämnda små aktörer ska bli ännu mer “taggade” att visa upp sitt material för besökare.


Högeffektiv akoustofluidik för övervakning av patogener i realtid

Enrico Corato

Syftet med beskriven forskning är att utforma, tillverka och kartlägga högeffektiva ultraljudsomvandlare för att skapa starkare akustiska fält (100 gånger starkare) i akoustofluidiska mikroskopiska enheter än i allmänt använda omvandlare med en platta. Sådana fält skulle möjliggöra stark akustisk strålningskraft på de partiklar som ska hanteras, så att vi kan hitta den nedre storleksgränsen för akustiskt fokus och senare applicera detta på submikroskopiska biologiska partiklar, som exempelvis vattenbaserade patogener.