Kompetensutveckling av Mattecentrums volontärer

Mattecentrum

Genom att utbilda och engagera våra volontärer och projektledare så blir målen på lång sikt: att ge barn och unga en ökad förståelse, ett bättre självförtroende i matematik, samt positiva erfarenheter av ämnet. Detta leder förhoppningsvis till en förändrad syn på matematik och att vi kan bidra till att göra matte mer attraktivt. Vi tror detta hjälper eleverna att öka intresset och förståelse för matematik genom att ha starka förebilder (volontärer).


Edutainment – En lekfull lärandeupplevelse för de yngsta

Vattenhallen Science Center, Lunds universitet

Vid projektets sluttid är målet att ha utvecklat en helhetsupplevelse för Vattenhallens besökare i Hjärnrummet, där de befintliga interaktiva och taktila lärandemomenten utvecklas och fördjupas genom de nya momenten. Ett komplett pedagogiskt program med sång och dans, grundat i aktuell vetenskap kring hjärnan och sinnena befästs genom att familjerna kan vara delaktiga och ta med lärdomarna hem efter besöket för att fortsätta lärandeprocessen.


Vad kan lärare lära sig av programmerare och vad kan programmerare lära sig av lärare, och hur kan vi tillsammans verka för en digital demokrati?

Disa Jernudd

Målet med lärarkodstugorna är att ge lärare bra förutsättningar för att kunna introducera programmering och digitalt skapande, både inom matematik och teknik, men även ämnesintegrerat i sin undervisning i enlighet med läroplanen. Att förstå hur digitala tjänster och produkter fungerar är en demokratifråga och en förutsättning för att våra barn ska kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner, påverka samhällsutvecklingen, vara kritiska konsumenter, samt för framtida arbetsmöjligheter.


INASCON 2020

INASCON 2020

Vårt mål är att genom vårt stora ideella engagemang från många medlemmar skapa en vetenskaplig konferens av hög kvalitet. Vi siktar på cirka 150 deltagare som är studenter från olika stadier i sin universitetsutbildning, från olika lärosäten runt om i världen. Vårt mål är att dessa studenter ska känna att konferensen har varit värdefull för dem i sin framtida karriär, val av specialisering och inspiration för fortsatta studier.


HeroSight- pilotprojekt med Augmented Reality som utbildningsverktyg i akutsjukvård

HeroSight AB

Med AR-teknik kan vi utbilda effektivare, spara samhällsresurser och miljön. Praktiska element i utbildning blir mer tillgängligt, vilket på sikt ger sjukhus, brandstationer eller utvecklingsländer möjlighet till simuleringsträning som tidigare inneburit för stora kostnader. Med bättre tillgänglighet för repetitiv övning höjs kvaliteten i arbetet och fler liv kan räddas. HeroSight är, både i kod och engagemang, en Impact Startup med vision att skapa positiv effekt för en miljard människor.


Framgångsfaktorer för ungas välmående en inventering i syfte att skapa en modell för proaktivt elevhälsoarbete

VIS, Vetenskap i skolan, ek. förening

Vi vill bidra till att öka välmående hos unga, vilket vi vet kan leda till ett ökat lärande som främjar inkludering i samhället. Vi vill skapa en modell som kan stävja den problematik som våra erfarenheter från skolan visar. Vi är övertygade om att vi med rätt insatser kan hjälpa på individnivå genom ett stödjande klassrum i en samverkande skola. Sannolikheten för behov av externa insatser minskar, vilket är positivt både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv men även ur ett hälsoperspektiv.


Gränsöverskridande kampanj om Agenda 2030 MiniBladet vill hitta nya sätt att engagera barn i aktuella samhällsfrågor och värderingar

Läs och Lär McShane Education AB

Vi vill uppmuntra till läsning och skrivning samt skapa plattformar där barn kan göra sina röster hörda. Vi ser Agenda 2030 som ett unikt tillfälle och möjlighet att få till stånd en gränsöverskridande samverkan mellan skola, näringsliv och andra verksamheter i Malmö. Vuxna och barn i gemensamma manifestationer och aktioner ger en större tyngd och stimulerar därmed samhällets engagemang i Agenda 2030.