Lund Formula Student 2020

Lund Formula Student

Det övergripande målet för detta projekt går ut på att främja nytänkande och innovation samt ge praktisk erfarenhet till duktiga studenter vid Lunds Universitet. I år tar sig detta uttryck genom att vi har tre projekt på gång samtidigt med mycket fokus på just eldrift och förarlöst system. Målet är att utveckla en nytänkande design och lägga en grund för framtida studenter att kunna utveckla system för framtiden.


Bröd Nouveau

Lab La Bla

År 2018 extraherades globalt 90 miljarder ton råmaterial där uppskattningsvis 20% går till spillo. Som designers kan vi röra oss fritt mellan frånkopplade discipliner och rubba kunskapssilos i vetenskapen idag. Vårt mål är att skapa en symbios mellan annars fristående industrier och vidareutveckla ett holistiskt system för att förvandla avfallsströmmar till nya byggstenar för produktion, konstruktion och konsumtion – för att minska denna oavbrutna cykel med massutvinning.


Mikrochipmodell visualiserar mikroorganismers interaktion med markens kol och mikroplaster

Lunds Universitet

Syftet med projektet är att vidareutveckla vår mikrofabricerade modell av underjorden för att förstå hur markens mikroorganismer påverkas av markens mikrostrukturer och mikroplaster, och hur de i sin tur påverkar markens kolomsättning. Målet är att baserat på dessa nya insikter kunna ändra vårt sätt att bruka marken så att vi maximerar kolupptaget och minimerar utsläppet för att kunna motverka den globala uppvärmningen. Genom att förstå mikroplasters skadliga effekter på marken vill vi också kunna minimera dessa.


Skörda information från ljusfältet

Nils Norlin

Vi strävar efter att utveckla och producera nya typer av mikrolinsuppställningar. Dessa mikrolinsuppställningar kan till exempel införlivas i mikroskop för att möjliggöra snabb volymmetrisk avbildning. Dessutom vill vi lära oss att skapa stora områden av mikrolinsuppställningar som kan användas för att generera komplexa belysningsmönster för applikationer som holografiska 3D-uppvisningar.


2D-till-3D biofideliska beräkningsmodeller för att bättre utvärdera frakturrisk hos män med osteoporos

Lorenzo Grassi

Syftet med det nuvarande förslaget är att utvärdera noggrannheten för 3D-patientspecifika beräkningsmodeller baserat på 2D-till-3D-rekonstruktion och en biofidelisk uppskattning av fall för att uppskatta frakturrisk i en klinisk kohort omfattande 1 000 män som bor i Skåne. Det väntade resultatet jämförs med den nuvarande kliniska standarden. Hypotesen är att inkludering av dessa modeller i förutsägelsealgoritmen för frakturrisk kan förbättra prediktionsnoggrannheten avsevärt.


Fotokatalytisk väteutveckling

Ebbe Nordlander

Syftet är att utforska nya fotokatalytiska system för solenergidriven väteproduktion. Detta är grundforskning där vi försöker hitta ”vad som fungerar” med variationer av (nya) fotosensibilisatorer och katalysatorer. Resultaten kan utgöra en grund för utveckling av ny teknik för väteutveckling som är miljövänlig och ekonomisk ur energiperspektiv. Den stora utmaningen kommer dock att vara att hitta praktisk teknik som är ekonomiskt gångbar.


Sveriges nästa generations jordbruk: Mot en antibiotikafri, högre djurvälbefinnande och säkrare livsmedelsprodukter, driven av AI

DOMO Animals AB

Vår innovation erbjuder alla som är involverade i produktion av djurbaserade livsmedel att producera säkrare livsmedel med bättre djurskydd som uppfyller ökade krav på livsmedelsöppenhet och samtidigt minska kostnaderna. Vår innovation spelar också en roll på samhällsnivå och för att uppfylla Agenda 2030-målen genom att bidra till en mer hållbar och motståndskraftig jordbrukssektor genom minskning av djursjukdomar, samtidigt som vi bidrar till ökad konkurrenskraft för svenskt jordbruk.