Kukuri och klimatmysteriet tour on bike

Hanna Jönsson

Kukuri erbjuder en interaktiv klimatsaga riktad till barn. Syftet med projektet är att klimatsagan/workshop Kukuri och klimatmysteriet (tidigare Din osynliga granne) ska nå ut till en större publik, genom uppsökande mobil verksamhet som fungerar även utomhus, sprida varumärket, samt färdigställa en bok och ge ut den. Det handlar om att utbilda barn om rätt väder för växter, att vi är beroende av växter för att få mat. Varför det är varmt på jorden, vad gaser är och hur de förändrar klimatet. Kunskap kring hur olika sorters mat, transportmedel och levnadssätt påverkar klimatet.


Att lära från Makers – en pilotstudie för att utveckla pedagogiska metoder för undervisning i programmering

Malmö Högskola/Elisabet M Nilsson

Målet är att gå bortom skolkontexten och ta inspiration från andra arenor för lärande, såsom makerkulturen och tillsammans med elever och lärare utveckla pedagogiska metoder för att undervisa programmering som (kommande) del av ämnet matematik. Resultatet av projektet är konkreta förslag på pedagogiska metoder för klassrummet och som även kan fungera som undervisningsmaterial på lärarutbildningen. Resultatet av projektet i sin helhet skall även ge underlag till en större forskningsansökan.


Lokala nyheter för ALLA barn lockar till skrivning, nyhetsläsning och lokalt engagemang

Läs och Lär McShane Education AB/Maria McShane

MiniBladet – barnens nyhetsmaterial, vill locka barn tidigt till nyhetsläsning. Genom spännande läsning och stimulerande kringmaterial får barn idag genom MiniBladet intresse för globala nyheter. Nästa steg är att utveckla barnens lokala nyhetssajter så information även ges om händelser i närområdet, både genom artiklar skrivna av MiniBladets reportrar, och genom barnens egna reportage. Syftet är att i ett gränsöverskridande samarbete utveckla ett lokalt nyhetsmaterial som inkluderar ALLA barn, en Malmömodell där barnens nyheter är lika viktiga som världsnyheter.


Levande astronomi – utveckling av pedagogiska experiment för högstadiet

Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe/ Peter Linde

Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe (ASTB) verkar för att popularisera astronomin och väcka och stimulera ett intresse hos skolungdom och allmänhet. Skolverksamhet är idag huvudsakligen begränsad till låg- och mellanstadiet. Syftet är nu utveckla verksamheten till att på ett tydligare sätt omfatta högstadiet. ASTB har inlett ett samarbete med Malmö högskola, bl. a. med visningar på observatoriet för elever på lärarprogrammen. Samtidigt diskuteras frågan om pedagogisk utveckling inom skolan som ett viktigt område för framtiden, i synnerhet kopplat till olika digitala verktyg.


Upplevelsebaserat lärande

Pedagogisk Inspiration/Mats Johnsson

Syftet är att vetenskapligt undersöka Upplevelsebaserat lärande och utforma modellen på Skollagens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Därmed uppnås ett ömsesidigt samarbete mellan skola, extern lärmiljö/kulturinstitution och högskola med målet att öka skolelevers lärande, språkutveckling, delaktighet i skolverksamhet och tillträde till staden, dess kultur- och naturmiljöer och bidra till uppnåendet av sociala hållbarhetsmålet.


Nelms metod för ökad funktionalitet för personer med funktionsnedsättningar

SK Poseidon/Hild Elise Hansen

Syftet med projektet är att genom aktivitet i vatten ge ökad rörelseförmåga och rörelsekontroll på land för personer med en funktionsnedsättning. En vidareutveckling av Nelms metod, som är ett aktivitets- och rörelseprogram i vatten som baserar sig på nervsystemet. Metoden använder interaktion med vatten för att förbättra kvaliteten på rörlighet och sensorisk perception, för att sedan överföra dessa förbättringar till land och i vardagen.


Branschsvenska för nyanlända, utlandsfödd arbetskraft

Mitt Liv/Charlotte Uhler

Målet är att bidra till ökad språklig förståelse hos arbetssökande och arbetsgivare i Sverige inom ett antal branscher under lång tid. Kvantitativt ta fram, samla och marknadsföra minst 5-8 olika parlörer/branscher på 3-5 olika språk och få många att ta del av dessa. Parlörer laddas i steg 1 hem (pdf:er) via Mitt Livs hemsidan men kommer att göras tillgängliga i andra kanaler. Det långsiktiga målet är att parlörerna sedan årligen utvecklas och förbättras och digitaliseras.


Lärare som ledare Fortsättningsarbete

Malmö Stad/ Linda Sikström

Syftet med att skriva en metodbok är att bidra till att lärare utvecklar och förbättrar sitt ledarskap i och utanför klassrum för att öka elevers måluppfyllelse. Metodboken ska inspirera genom att samla ihop pedagogiska och didaktiska verktyg som ger effektiv lärmiljö, god studiero och goda relationer mellan lärare och elev. Metodboken ska också ge tips och råd kring gruppcoachning och kooperativt lärande för att höja effekten av elevers lärande.


Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne

Vetenskap i skolan/Maria Brännström

Syftet är att skapa nya förutsättningar för kvalificerad skolutveckling samt kunskaps- och erfarenhetsspridning mellan skolor och olika huvudmän. Konferensen ska erbjuda ett fördjupat samtal om undervisning och skolutveckling, och vara ett forum för reflektion och analys. Den vill bidra till att utveckla ett undersökande och kritiskt förhållningssätt till den egna verksamheten i enlighet med skollagens formulering om att undervisning i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.