Histone 1.3 – en ny och unik biomarkör för bukspottkötelcancer

Reccan Diagnostics/Roland Andersson

Bukspottkörtelcancer är en av de cancerformer som har sämst prognos. Svårigheterna är att identifiera bukspottkörtelcancer ”tidigt”. Det saknas biomarkörer såväl i blod som vävnad för att ge diagnos, prognostisk/prediktiv hjälp och stöd vid val av terapi. Forskning har nu funnit en bukspottkörtelcancerspecifik markör (Histone 1.3; H1.3). Syftet är nu att validera fyndet i en större patientkohort med bukspottkörtelcancer. Markören kan förhoppningsvis utgöra en potentiell prognostisk faktor som både förstärker diagnostiken och hjälpa till med val av terapi.


Behandling av elakartade hjärntumör genom komplementering

Henrietta Nittby Redebrandt

Glioblastom är den vanligaste primära hjärntumören hos människor. Det är en diagnos med mycket dyster prognos. Målet är att undersöka om glioblastom uttrycker C1-IA och CRP (proteiner) som hämmar immunrespons genom att inaktivera komplementsystemet, samt testa behandling i olika djurmodeller för glioblastom. Olika administrationssätt kommer att testas, för att undersöka hur immunsystemet påverkas. Målet på lång sikt är att hitta ett alternativ för alla de patienter som får de dystra diagnosen glioblastom.


Bestämning av RNA-sekvens i realtid för att förbättra överlevnaden vid invasiv blåcancersjukdom

Fredrik Liedberg

Incidensen blåscancer ökar i Sverige. Syftet med projektet är att tillämpa molekylär klassning med RNA-sekvenseringsteknik i klinisk praxis vid blåscancersjukdomen. Genom att undersöka uttrycket av alla gener i tumörcellerna, kan blåscancer klassas i subtyper, vilka har olika prognos och svarar olika på olika behandlingar med t ex cellgift. Genom att applicera ny teknik i realtid, där subtyp baserad på RNA-uttryck svaras ut till behandlande urolog, kommer bättre uppfattning om vilken behandling som är bäst för den enskilda/e patienten.


Utveckling av ett DNA-baserat diagnostiskt test för tidig detektion av äggstockscancer

Ingrid Hedenfalk

Äggstockscancer är den främsta orsaken till dödsfall från gynekologiska maligniteter i västvärlden. Målet med studien är att utveckla ett icke-invasivt diagnostiskt test för pre-symptomatisk diagnos av ovariecancer. Tidig upptäckt skulle ha en djupgående inverkan på överlevnaden, vilket möjliggör kurativ behandling för dessa patienter. Att uppnå främst botemedel (efter endast operationen) skulle i hög grad minimera användningen av cytostatika, vilket begränsar biverkningarna och också minskar kostnaderna för hälso- och sjukvården.


Ett nytt läkemedel för att bota Mucopolysaccharidosis – I testad i musmodellen av sjukdomen

Marco Maccarana

Mucopolysackaridos typ I (MPS-I) tillhör den bredare gruppen av lysosomiell lagringsstörningar. Den mest allvarliga formen är Hurlers syndrom. Ingen av de tillgängliga insatserna för MPS-I modifierar patologin i centrala nervsystemet, medan det föreslagna läkemedlet når CNS. Ämnet är ännu inte ett godkänt läkemedel, men det testas nu i flera kliniska prövningar för vanliga sjukdomar, såsom stroke. Dess låga toxicitet och gynnsamma farmakokinetiska beteenden gör det lovande för en smidig och snabb övergång för behandling av MPS-I patienter, eventuellt i kombination med de tillgängliga terapeutiska alternativen.


Utveckling av ny antidiabetes-behandling

Jens Lagerstedt

Typ 1 diabetes (T1D) är en autoimmun sjukdom där aktivering av immunsystemet leder till att de celler i bukspottkörteln som producerar insulin förstörs. Projektet syftar till att utveckla ett läkemedel som kan kraftigt minska risken för hypo/hyperglykemi och följdsjukdomar, ett peptidläkemedel som ska hjälpa stabilisering av blodglukosnivåer hos T1D patienterna. Patienterna kommer att få ett bättre liv genom att deras fysiska och psykiska hälsa kan förbättras.


Nytänkande för behandling av den autoimmuna sjukdomen multipel skleros: Verifiering av ett vaccin. Del II

BTB Pharma/Thomas Bäckström

Syftet med detta projekt är att ta fram ett vaccin för behandling av MS. Behandling av MS i en djurmodell har lyckats. Ambitionen är att ta detta vaccin till marknaden. Dagens mediciner mot autoimmuna sjukdomar är ineffektiva och inte utan biverkningar. Därför finns det ett stort behov att ta fram effektiva och säkra behandlingar.


Ny bilddiagnostik för klarcellig njurcancer

Akuru Pharma/Jennifer Hansson

Projektet syftar till att initiera och driva igenom en klinisk fas II prövning för att undersöka om ett redan godkänt diagnostiskt läkemedel kan användas för detektion av njurcancer. Diagnostiken skulle på ett avgörande sätt kunna bidra till en mer detaljerad utredning av metastasbilden hos dessa patienter, än vad som finns möjlighet till idag. Detta skulle innebära att systemisk terapi skulle kunna sättas in tidigare vilket i förlängningen kan ge längre patientöverlevnad.


Snabbare sepsisdiagnostik genom akustisk separation och infångning av bakterier från blodprov

Pelle Ohlsson

Sepsis är en generell inflammatorisk reaktion som orsakats av en infektion, ofta bakterier. Den vanligaste metoden att ta reda på om reaktionen orsakats av bakterier i blodet och att i så fall identifiera dem är genom att odla upp bakterierna från ett blodprov, vilket dock kan ta ett till flera dygn. Det är alldeles för långsamt, eftersom dödligheten ökar med 8% för varje timme korrekt behandling fördröjs vid septisk chock. Projektet syfte är att korta tiden till att rätt behandling kan sättas in och rädda liv.