Svante – utbildningsroboten

Arduino Verkstad AB/ Sara Therner

Projektet innebär en utveckling av Svante, en öppen källkod-utbildnings-robot och ett grafisk programmeringsspråk som kommer att fungera som ett nytt pedagogiskt verktyg i skolan. Svante kommer att lösa förfrågningar från lärare, elever och föräldrar om att modernisera det sätt som tekniken lärs ut i skolan idag. Det blir en förstklassig produkt som kommer att stödja de yngre användarna att lära sig om teknik. Svante kommer att inriktas på barn på mellanstadiet som en plattform för att lära sig mekanik, elektronik, robotteknik och programmering. Det grafiska programspråket kommer att anpassas till användargrupp, det kommer att bli en blandning av grafiska och textbaserade gränssnitt.


 

Att veta vad som krävs…

Martin Granbom

Trycket på lärare att förändra undervisningen har blivit allt intensivare och många skolor avsätter betydande tid till pedagogisk diskussion som syftar till att utveckla lärarnas undervisningsmetoder och därmed höja måluppfyllelsen hos eleverna. På gymnasieskolan Spyken i Lund har flera enkätundersökningar genomförts med eleverna för att få en bild av hur de upplever sina studier. En av frågorna gällde hur väl eleverna förstod vad som förväntades av dem i de olika ämnena. Här visade sig resultatet vara lägre än önskat, varför fokus är på att förändra undervisningen inom detta område. Skolutveckling har varit ett hett ämne den senaste tiden och flera underökningar har lagts fram som visar vilka faktorer som spelar störst roll för elevers prestation och kunskapsutveckling. Högt på listan över betydelsefulla faktorer kommer insikten om vad som krävs för att klara uppgiften.


 

Din Röst Ska EKA! – fortsättningsarbete

Jassim Ahmadi

Din Röst Ska EKA! består av Jassim Ahmadi som är utbildad till socionom samt kompetensförsörjningsanalytiker och arbetar på Rosengårdsskolan i Malmö som skolkurator samt Alaa Mouhsen som är utbildad tandtekniker och arbetar som träningscoach samt ledsagare. Vi båda är uppvuxna i Rosengård. Vision om att varje individ skall kunna få möjligheten att utvecklas till sin fulla potential men även att plocka fram resurser, potential och egenskaper som kan komma till nytta för personen och samhället. Alla behövs. Projektet har som syfte att lyfta både pedagoger och skolelever till att upptäcka sin fulla potential och sträva mot att bli sitt bästa. Syfte att förse pedagoger med metoder och verktyg för att kunna utvecklas själv samt bidra till utveckling och samtidigt arbeta med skolelever genom bland annat en bok och arbetsmaterial som är en grund till projektet.


 

Din osynliga granne -workshop och studiematerial för skola om mat och klimat.

Hanna Jönsson och Emma Swensson

Din osynliga granne är en uppskattad musik – och barnföreställning om mat och klimat som fr.o.m. början av hösten 2015 spelats på många skolor runt om i Skåne. Med detta projekt ska Din osynliga granne byggas på med en workshop och ett tillhörande studiematerial om mat och klimat. Workshopen ska innehålla övningar och lekar med musik, bild och berättande, som ska förmedla att kultur är till för alla, ge barn möjlighet i skolan att uttrycka sig genom konst och kultur och utveckla sitt eget skapande. Genom ämnet mat och klimat ska detta projekt bidra till att barnen får större förståelse för hur många människor och vilket arbete som ligger bakom maten i butiken, få ett ansikte på dessa, känna större ansvar som konsument och få grepp om hur deras agerande kan påverka hela världen.


 

Makerspace event i Malmö

Cool Minds AB/ Farzin Saber

Tanken med detta projekt är att samverka kring, främja och utveckla ungas intresse och kunskap inom teknik och naturkunskap. Tillsammans skapar Cool Minds och 4yourkids ett nytt spännande sätt att få in tekniken och naturvetenskapens värld genom att bland annat använda digitala och estetiska uttrycksformer. Barn/ungdomsperspektivet står i fokus och innehåller en stor pedagogisk aspekt, vilken förmedlas på ett roligt och stimulerande sätt. Detta kommer ske genom att arrangemang av två Makerspace under 2016 & 2017. Kreativa Makerspace är på frammarsch. Runt om i världen öppnas dessa mötesplatser där kreativa människor med intresse av att skapa och utveckla olika typer av fysiska produkter, träffas och samarbetar med varandra.


 

Action-Orienterad Entreprenörsutbildningsserie för Nyanlända Immigranter

Solomon Akele Abebe

Detta projekt syftar till att ge en handlingsinriktad utbildning för att hjälpa 25 nyanlända invandrare i Skåne att få kunskaper i entreprenörskap som kan öka deras personliga utvecklingsmöjligheter och möjligheter att få arbete. Vi kommer att anpassa, medvetandegöra och modifiera utbildningen med hjälp av erfarenheter och tekniker från det internationella masterprogrammet i New Venture Creation vid Lunds universitet. Deltagande i programmet innebär att deltagarna kommer att öka sitt personliga självförtroende, sitt affärsmannaskap och sitt nätverk genom grupparbeten, som alla är relevanta för antingen deras framtida företagande eller karriär.


 

Elever med låga prestationer i matematik

Ingemar Karlsson

De senaste sju åren har ägnats åt studier i utbildningsvetenskap med inriktning mot matematikdidaktik. Forskning har varit inriktad på förklaringar till varför elever får låga prestationer i matematik. Projektet innebär att utforma kursmaterial som en handledning i sättet att undervisa dessa elever. Genom separata utbildningsdagar i de elva kommuner som tillhör Skåne Nordväst introduceras denna pedagogik i de kommuner där empiri till den kommande avhandlingen insamlats. I detta projekt används en populärvetenskaplig version av doktorsavhandlingen, skriven så att den vänder sig till verksamma pedagoger och med ett tillägg som innehåller metodik hur vi kan arbeta med åtgärder för elever med låga prestationer i matematik. Erfarenheter från dessa utbildningar skall ingå i det metodiska avsnittet i en kommande lärobok.


 

Vad alla bör veta om vetenskap

VIS, Vetenskap i skolan/Maria Brännström

Skollagen säger att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Vetenskapligt förhållningssätt framhålls i styrdokumenten för de flesta ämnen. Genom intervjuer med bland annat företrädare för olika skolämnen och forskningsområden förtydligas vad som kan och bör innefattas i ”vetenskaplig allmänbildning” och en helhetsmodell skisseras för att visa hur särskilt gymnasieskolan kan bidra till att den vetenskapliga allmänbildningen kan höjas avsevärt. Intresset för forskning skulle då öka i samhället. Avgörande är skolan vars undervisning idag är alltför fragmenterad ifråga om att erbjuda insikt i vetenskapliga frågor. Mer kan också göras för att, genom det så kallade gymnasiearbetet, öka elevernas vetenskapliga insikter. Genom detta projekt skapas ett intresse bland beslutsfattare och påverkare att åstadkomma förändringar i skolan som på sikt leder till ökad vetenskaplig allmänbildning i samhället.


 

Lärare som ledare

Malmö Stad/ Linda Sikström

Har lärare ett gott ledarskap i och utanför klassrummet ökar möjligheten för elever att få studiero och att fokusera och utveckla lärande. Genom projektet ”Lärare som ledare” får lärare verktyg som ger eleverna förutsättningar till detta. Forskning visar att lärares kompetens, förmåga och engagemang är de faktorer som i högst grad påverkar elever resultat. Syftet med projektet är att lärare utvecklar ledarskap i och utanför klassrummet, ledarskapet tar tillvara elevers potential och ökar möjligheten för elever att få studiero och att fokusera och utveckla lärande samt höja öka sin måluppfyllelse. Projektet vill utveckla nya vägar i skolutveckling där effekten av lärares deltagande i en fortbildning ger en direkt, hållbar och tydlig effekt på elevers måluppfyllelse och likvärdighet.


 

Ekostaden Augustenborg – Det stora klassrummet får hållbar utveckling

Scandinavian Green Roof Institute/ Jonatan Malmberg

Ekostaden Augustenborg är ett unikt bostadsområde med en mångfald av gröna lösningar, tekniska innovationer och sociala initiativ bland områdets hyresgäster. Här installerades Europas första demo-anläggning för gröna tak -Augustenborgs Takträdgård – och här var första gången i Sverige som utemiljön i ett äldre bostadsområde ombildades med dammar och kanaler för att hantera översvämningar. Ekostadens utveckling har fortsatt tack vare projektets kvalité och områdets roll som ett inspirerande besöksmål. Projektets syfte är att bidra till ett aktivt och lustfyllt lärande kring hållbar utveckling för elever i grundskolan. Att med stöd i läroplanen skapa förståelse för miljöproblem, men med ett samtidigt mycket lösningsorienterat fokus. Miljöproblem som klimathot, gifter och föroreningar riskerar att skapa oro och hopplöshet om dessa förklaras enbart utifrån dess problembild. Ekostaden Augustenborg som klassrum för hållbar utveckling kan göra hållbar utveckling begriplig genom problemlösning.