AiDA – en ny teknik för diagnos av KOL

Jakob Löndahl

Lungsjukdomen KOL är enligt WHO den fjärde vanligaste dödsorsaken globalt och dess utbredning ökar. Av de drygt 200 miljoner människor som lider av KOL dör 3 miljoner årligen. Den diagnosmetod som är mest specifik för lungemfysem är datortomografi (skiktröntgen) – en kostsam mätning som kräver ett separat sjukhusbesök och röntgenstrålning för patienten. Det nya prototypinstrumentet för att diagnostisera lungemfysem går under namnet Airspace Dimension Assessment (AiDA). Varje AiDA-mätning tar cirka 1 min. och kostnaden är en bråkdel av den för datortomografi. Handhavandet av instrumentet är så enkelt att det räcker med en timmes utbildning för att kunna utföra undersökningar. Dessutom har det visat sig att AiDA-mätningarna ger en ovanligt hög precision och repeterbarhet


 

Teknisk utveckling/formulering av depå-implantat för att förhindra återfall i bröstcancer

Sofie Gårdebjer

Bröstcancer är enligt WHO den näst vanligaste cancerformen i världen. Behandlingen är vanligen kirurgi i kombination med cytostatika och/eller strålning och för majoriteten av patienterna startas därefter en 5-årig antiöstrogenterapi för att hindra återfall. Projektet avser att utveckla ett unikt p-stavsliknande implantat med välkänd substans (aromatashämmare – antiöstrogent läkemedel) som används för att behandla samt minska risken för återinsjuknande i bröstcancer. Detta är tänkt att göras med hjälp av ny unik farmaceutisk teknologi, vilken ger en jämn frisättning av läkemedlet under 6-12 månader. Något sådant läkemedel finns ännu inte på marknaden.


 

Nytt provtagningsinstrument för prostatabiopsier

Andreas Forsvall

Projektet mottog stipendium från Sten K Johnssons stiftelse under 2015. Sedan dess har följande skett: 1) nålprototyp har framtagits tillsammans med JOIN i Lund. 2) En studie på nålen vid bakteriologen på Lunds Universitet har visat att: a) Nålen fungerar b) Den ger temperaturberoende avdödning av bakterier c) Den har mkt god effekt på E.Coli vilken är den bakterie som oftast orsakar klinisk infektion. Dvs nålen fungerar väl i laboratoriemiljö. Målet är att minska antalet infektioner i samband med prostatabiopsier. Som bieffekt av säkrare biopsier kan man vara mer liberal med biopsering och rimligen hitta fler prostatacancer än tidigare. Tekniken bör även minska blödningen efter biopsering.


 

Förbättrad individualiserad cancerbehandling med hjälp av single patient tissue

Karin Jirström

För att uppnå visionen om individualiserad cancerbehandling måste den kliniska patologin utveckla bättre verktyg för att kunna “spå i vävnad”, d.v.s. identifiera biologiska särdrag, så kallade biomarkörer, hos enskilda tumörer, vilka har betydelse för sjukdomsförloppet (prognos) och effekten av olika behandlingar (prediktion). Konceptet innebär att man, för varje cancerpatient, samlar och arrangerar vävnadsprover från diagnostisk biopsi, primärtumör och samtliga metastaser i ett behändigt ”single patient tissue chip”. Syftet är att förbättra träffsäkerheten i de biomarköranalyser som behöver göras och därmed valet av behandling.


 

Matematisk modellering av streptokocker i olika miljöer

Magnus Aspenberg

Flera av de mest dödliga bakterierna i världen växlar mellan att orsaka symptomatiska infektioner och asymptomatiskt bärarskap, där de inte skadar sin värd. En av dessa är grupp A streptokocken (GAS). GAS har ett reglersystem som slår av och på virulensfaktorer, det vill säga molekyler som orsakar symptom och skada hos patienten. Vårt projekt syftar till att förstå beteendet hos detta reglersystem med ett särskilt fokus på reglermolekylen Mga, eftersom den har en direkt effekt på flera viktiga virulensfaktorer.


 

Nytänkande för behandling av den autoimmuna sjukdomen multipel skleros: Verifiering av ett vaccin

BTB Pharma AB/ Thomas Bäckström

Målet med detta projekt är att ta fram en första verifiering av en ny metod för behandling av sjukdomen multipel skleros (MS), en autoimmune sjukdom. Cirka 900-1000 personer insjuknar i MS varje år I Sverige. Dagens behandling är ineffektiv och ofta inte ens specifik för MS, och kan leda till oönskade konsekvenser, ibland med dödlig utgång. Ett vaccin som inhiberar utveckling av MS, eller till och med kan bota sjukdomen på ett tidigt stadium, skulle vara revolutionerande för den svenska och internationella läkemedels utvecklingen.