Elonroad. Ett nytt elvägskoncept för laddning av fordon under färd.

Dan Zethraeus

I en värld med global uppvärmning behöver vi hitta alternativa lösningar på våra vägtransporter som i Sverige står för ca 30% av koldioxidutsläppen. Elfordon är mer än dubbelt så effektiva jämfört med förbränningsmotorer. Batterier är dock stora, dyra och tar tid att ladda. För att öka användningen av elfordon behöver dessa nackdelar få en bättre lösning. Elvägar överför elektrisk effekt till fordon under färd vilket gör att man kan ladda och framföra fordonet med el från elnätet. Det skulle lösa problemet med både laddtid och körsträcka samt minska behovet av batterikapacitet.


 

Öppet Lab Skåne

Malmö Högskola/ Magdalena Almén

Syftet med projektet är att ta fram marknadsföringsmaterial för att nå ut till användare av Open Lab Skåne. Open Lab Skåne ska underlätta för företag att använda labb och instrumentation på regionens lärosäten och på så sätt främja regional forskning, utveckling och innovation inom life science och kemi. Genom att tillgängliggöra dessa resurser kan fler små och medelstora företag få möjlighet att utveckla idéer till nya läkemedel och behandlingar.


 

IV-bracelet

Linn Wrangmark och Frida McCabe

IV-bracelet är ett koncept på ett armband som ska användas inom sjukvården. Armbandet håller slangar, med t.ex. blod eller medicin i, på plats under intravenösa behandlingar så som dialys, dropp eller blodtransfusion. Armbandet har fästen för olika typer av slangar. I dag använder man tejp för att hålla fast slangarna vid intravenösa behandlingar så att inte nålarna riskerar att dras ut eller skada blodådran. Tejp är en engångsprodukt som inte är så pålitlig då den till exempel lätt kan lossna. Den kan irritera patientens hud och i vissa fall även ge eksem.


 

Metod för ”Cocreated Shared Spaces”

The Connectors Society/ Julieta Talavera

Under tre år har The Connectors Society experimenterat med processer för att använda kollektiv intelligens för det gemensamma bästa. Detta har lett till upptäckten att det dialektiska förhållandet mellan rum och människor är av central betydelse för att lösa sociala problem. Genom att ge utrymme för användare i en stad att spela en aktiv roll i att leverera nya lösningar, skapas en känsla av delägarskap. Deltagande medborgarskap ökar i fokus på dagordningen för Europeiska kommissionen. Med metoden banas väg för begreppet med-skapade städer.


 

Prototypframställning och verifiering av en patentsökt sjukhussäng

Johannes Gustafsson

I dagsläget brottas sjukvården med åtskilliga problem vad gäller den direkta vården av en sängliggande patient. Patientförflyttning orsakar fysiska skador på vårdare och är idag en omständlig och tidskrävande process som sköts av flera vårdgivare samtidigt. Den nuvarande sjukhussängen är en svår arbetsyta för vårdpersonal till följd av att den inte hjälper vid dagliga rutiner som lakanbyte, vändning eller förflyttning av patient mellan och i sängar. Det finns således ett enormt behov av en avsevärt förbättrad och ny typ av sjukhussäng. Med hjälp av en prototyp av produkten produkt PuzzleBed påvisas en förbättrad arbetssituationen för vårdgivare och samtidigt som det underlättar sjukhusvistelsen för patienter.


 

Restströmmar av vatten och gödsel från vattenbruket till lantbruket

Scandinavian Aquasystems AB/Johan Ljungquist och Mikale Olenmark

Vattenbruket är den snabbast växande livsmedelssektorn globalt och 50% av all konsumerad fisk är odlad. Både svenska och europeiska politiker har ett växande vattenbruk på agendan för att skapa arbetstillfällen och matproduktion inom EU. Vattenbruket räknas som en miljöfarlig verksamhet och påverkar miljön och dess organismer både på kort och lång sikt, inte minst med enorma kväve- och fosforutsläpp. Genom att integrera vattenbruket med lantbruket nås flera synergieffekter, dels blir vattenutnyttjandet bättre (används först till fiskodling sedan som bevattning) dels tas den överskottsnäring som vattenbruket producerar tillvara genom att den används som näring på åkermarken.


 

Cyklar versus Bilar-appen – Vi är många

WG Film/ Glynnis Ritter

Appen ”The Bikes vs Cars” lagrar användarens cykelturer och omvandlar avståndet till CO2-utsläpp och sparadolja. Det ger både en individuell och en kollektiv erfarenhet, spårning och registrering av användarens egna cykelturer, och data kan delas så att det global totala antalet tillryggalagda kilometer och CO2/olja sparad visas. Denna insamlad data visas genom The Bike Data Project, en plattform som skapats för appen. Förhoppningen är att uppgifterna kommer att användas som underlag för en större politisk diskussion kring trafik, olja och klimatförändringar, och kan samtidigt fungera som återkoppling för stadsplanerare att bygga cykelvänliga städer.


 

Skalbar och tillgänglig digital läxhjälp

Learner Sweden AB/ Fredrik Leifland

De senaste åren har resultaten bland högstadie- och gymnasieelever i OECD-länder sjunkit, framförallt i Sverige. Samtidigt har efterfrågan på läxhjälp ökat och marknaden fördubblats varje år. Läxhjälp kräver idag en lärare per 1-3 elever, och saknar alltså skalbarhet. Kostnaden för 2 timmar traditionell läxhjälp per vecka ligger idag på så mycket som 40 000 kr per år, vilket de flesta familjer inte har råd med. Learners tjänst kan minska kostnaden med 90% och samtidigt göra hjälpen tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan. Learner ger läxhjälp via en chatt där eleven både kan få hjälp med uppgifter från skolan och få förslag på ytterligare uppgifter för att träna mer. Med hjälp av artificiell intelligens kan återkommande frågor och moment i lärandeprocessen automatiseras.