Vidareutveckla och patentera läkemedel för specifik behandling av Diamond-Blackfan Anemi

Johan Flygare

Diamond-Blackfans anemi (DBA) är en ärftlig kronisk sjukdom där patienterna lider av svår blodbrist. Patienterna saknar idag en behandling som specifikt rättar till orsaken till blodbristen. Istället behandlas de från spädbarnsåldern med blodtransfusioner eller kortikosteroider, vilket med tiden leder till allvarliga biverkningar och för tidig död. Målet med projektet är därför att utveckla ett specifikt läkemedel som korrigerar det underliggande problemet hos denna grupp patienter.


Endodrill II

Charles Walther

Syftet är att utveckla ett nytt instrument och en metod för att ta prov på alla typer av cancermisstänkta förändringar som upptäcks via endoskopi (slangförsedda kamerainstrument). De vanligaste undersökta organen och undersökningsområdena är mage, tarm och luftvägar. Ett instrument som kan ta prov på alla typer av förändringar, såväl ytliga som djupa, skulle innebära stor nytta för såväl den enskilda patienten som sjukvården.


Automated ECG Analysis Software for Screening and Decision Support

Martin Stridh, Cardiolund Research AB

Cardiolund Research är ett litet mjukvaruföretag med säte i Lund. Företaget utvecklar specialiserade algoritmer för analys av den elektriska aktiviteten i hjärtat, EKG-signalerna. Programvaran minskar den manuella bördan i samband med screening för den kritiska hjärtsjukdom förmaksflimmer med närmare 90 %, vilket gör breda screening initiativ möjliga . Detta minskar antalet strokes, vilket resulterar i enorma fördelar för folkhälsan och påverkar livet för många individer.


Analys av mykobakteriella stammar med helgenomsekvensering

Gabriela Godaly

Tuberkulos (TBC) är en smittspårningspliktig sjukdom och smittspridning sker både bland barn och vuxna. Snabbt påvisande av sjukdom, inklusive de resistenta formerna som är motståndskraftiga mot en eller flera viktiga antibiotika, är viktigt för korrekt handläggning och effektiv smittspårning. Primär målsättning är att jämföra ”whole genome sequencing” (WGS) med resultat från traditionell genotypanalys för att undersöka om WGS tillför ny information kring evolutionen av M. tuberculosis under ett sjukdomsutbrott och visa om WGS kan användas i framtida genbaserade molekylära epidemiologiska studier.


Cellers akustiska fingeravtryck

Per Augustsson

Otaliga tester som görs på sjukhus baseras på cellanalyser. Det kan röra sig om att räkna blodkroppar för att bedöma patientens allmäntillstånd. Eller, man kan vilja undersöka blodprover från cancerpatienter för att övervaka förekomsten av tumörceller, vilka indikerar att en tumör metastaserar. Jag vill utveckla och applicera en ny ultraljudsbaserad metod som medger antikropps- och storleksoberoende sortering av celler. Genom att kartlägga cellers akustiska egenskaper kan jag reda ut under vilka villkor som iso-akustofores är tillräckligt cell-specifik för att identifiera, samt sortera, celler av olika typ. I dessa fall kan separationer utföras med hög renhet, hög hastighet och minimal påverkan av cellerna.


Nytt provtagningsinstrument för prostatabiopsier

Andreas Forsvall

Prostatacancer är en mycket vanlig cancerform i västvärlden, där prevalensen i Sverige hör till de högsta i världen. För att ställa diagnos behövs biopsier från prostata.  Huvudsyftet är att minska antalet infektioner i samband med prostatabiopsier. Som en bieffekt av säkrare biopsier kan man vara mer liberal med biopsering och rimligen hitta fler prostatacancer tidigare. Tekniken bör även minska blödningen efter biopsering.


Utvärdering av tunna membraner som en modell av blod-hjärnbarriären

Maria Tenje

Detta projekt syftar till att utveckla en revolutionerande in vitro modell av blod-hjärnbarriären för att möjliggöra studier av de aktiva transportmekanismerna in i hjärnan utan att behöva tillgripa djurförsök i lika stor utsträckning som i dag. I detta projekt är syftet att utvärdera hypotesen om vikten av att använda ett mycket tunt cellodlingsmembran i dessa system.