Utbildningsteknik för beräkning av olika trädslags energiinnehåll

Stiftelsen Hörjelgården/ Bengt Nihlgård

Syftet med projektet att ta fram och testa en teknik för att skolungdomarna ska kunna beräkna hur mycket energiinnehållet skiljer sig vid användning av olika ved-typer, vilket samtidigt som det ska vara en övning i naturkännedom också ska vara en träning i matematiska beräkningar och förståelse för klimatpåverkan som träd gör i positiv riktning genom att ha tagit upp den koldioxid som vi nu återför till atmosfären för förnyat upptag och utan att tillföra något annat än vad som funnits i veden.


Ansökan om stöd till projektet ”Bryt ytan – för barn och unga med funktionsnedsättning

SEA-U Marint Kunskapscenter/Peder Hansson

Målen med projektet är att tillgängliggöra och tillhandahålla anpassade metoder och pedagogiska verktyg och miljöer för barn och unga med funktionsnedsättningar samt genomföra marinpedagogiska program för barn och unga med funktionsnedsättning under den fria tiden såväl som under skoltid. Projektet riktar sig till cirka 150 barn och unga med olika funktionsnedsättningar i särskolor, daglig verksamhet och handikappföreningar i Malmö.


NOboxen från Naturbarn

Naturbarn i Skåne/ Sophie Tranborg

Vårt samhälle har ett stort och ökande behov av utbildade naturvetare. För att tillgodose det behovet behöver vi väcka intresse och nyfikenhet för de naturorienterande ämnena redan hos små barn. NOboxen är ett helt nytt pedagogiskt koncept som fungerar som en prenumerationsservice till förskolor. Varje månad, 10 månader om året, får förskolan en box med posten. NOboxen har varje månad ett nytt tema inom biologi, fysik, kemi och teknik. Ofta ämnesövergripande teman. Boxen innehåller en handledning med fakta, förklaringar och experiment. Dessutom innehåller boxen till stor del det material som pedagogen behöver för att kunna genomföra experimenten Syftet med projektet är att öka kvalitén på det naturvetenskapliga experimenterandet i förskolan.


ROKASA-fredligt lärande

Katarina Saric

ROKASA-fredligt lärande är ett nytt läromedel i syfte att förbättra lärandemiljön på Malmös skolor och på så sätt skapa bättre förutsättningar för eleverna att nå bättre resultat. Det är ett symbolbaserat läromedel. Läromedlet syftar till att fungera som ett stöd för ett förebyggande, relationellt arbete – även inom ordinarie undervisning. Förutom det pedagogiska syftet om att förbättra lärandemiljön och därmed studieresultaten – finns även ett övergripande syfte om att skapa ett fredligare samhälle med början på skolorna.


Transfer Syd

Transfer Syd/Birgit Hansson

Transfer Syd är en ideell förening, en neutral plattform mellan skola och näringsliv, är icke vinstdrivande samt politiskt obunden. Transfer erbjuder en mängd kompetenta föreläsare från näringslivet som ställer upp kostnadsfritt med föreläsningar som passar in i rådande kursplaner och scheman främst för gymnasieskolorna. Transfer ”tar in verkligheten” i klassrummet genom de förebilder föreläsarna blir.


Fjärilsvingar, fladdermusradar och sjöodjur – så här rör sig djuren

Susanne Åkesson

Syftet med projektet är att skapa en interaktiv och informativ e-bok om djurs spridning och långa flyttningsresor, i vatten, luft och på land. Vilka anpassningar krävs? Hur bär de sig åt? Hur kan man studera djur som rör sig? Vilken ny teknik har utvecklats för att lösa gåtor kring djurens rörelser? Motivet med projektet är att sprida kunskap om djurs anpassningar och beteenden från forskningsfronten, visa hur ny teknik kan hjälpa till att lösa forskningsfrågor och hur djurens fysiska miljö möjliggör spridning och flyttning.


Yttre läroplansmiljöer

Sofia Hultenberg och Charlotte Bährner

Det här projektet handlar om hur elevers kunskapsinlärning kan ökas genom att utveckla tvärvetenskapliga lärmiljöer i skolans närmiljö. Vad har kunskapsmålen i läroplanen med den fysiska miljön att göra? En individbaserad undervisning bygger inte enbart på en individualiserad pedagogik. Varje elev är unik och därför behöver undervisningen ske med såväl varierad pedagogik som med varierad fysisk och social miljö.


Dolda skatter: Tillgängliggörande av de la Gardiska arkivet vid Lunds universitetsbibliotek

Anna Nilsson

Syftet med detta projekt är att presentera och tillgängliggöra en spännande del av Lunds universitetsbiblioteks samlingar, närmare bestämt det de la Gardiska arkivet. Det de la Gardiska arkivet består av ett brett material från 1500-talet till mitten av 1800-talet. Här finns historiska dokument som rör handel, juridik och utrikes relationer, men också recept, visor och privata brev för att ta några exempel. Arkivet är en guldgruva för studenter och forskare inom humaniora, rättshistoria och ekonomisk historia men få känner till dess potential.


Revolutionerande interaktiva E-böcker för högre studier i matematik

Tomas Akenine Möller

Gårdagens läromedel bestod i matematikböcker av papper. Läromedel som kommer ut idag ges ofta ut både som vanliga böcker och e-böcker, men innehållet har inte ändrat karaktär; det består fortfarande av text och figurer i form av stillbilder. Den här lärobok har interaktiva figurer. Det gör att man kan dra i punkter och kurvor och se hur figuren ändrar sig i realtid. Har man exempelvis en bild på en linje som skär ett plan in en punkt kan man se hur skärningspunkten flyttas när man rör på linjen. Man kan också titta på tredimensionella objekt genom att snurra runt dem med fingret eller musen.


Bland Busfrön och Bärfisar

Växtvärket Malmö Ideell Förening/ Martina Palm

I vissa av Malmös stadsområden finns det idag skolor och förskolor som aldrig tar sig utanför klassrummet/gården för att använda sig av andra läromiljöer. Erfarenheten är att även den ”stökigaste” klassen kan släppa alla konflikter och samarbeta utan problem när naturupplevelsen tar över. Inga onda ord yttras när alla har fullt upp med att gräva, sätta samman stormkök eller fånga gräshoppor. För dessa barn och deras lärare vill projektet introducera en mer stimulerande omvärld och skapa möjligheter att öppna upp och flytta ut klassrummet. Ambitionen är realisera konceptet ”från jord till bord” där alla aktiviteter är kopplade till läroplanen. Genom utepedagogisk verksamhet introduceras ett alternativ till den traditionella undervisningsformen.


Universum till klassrummet

Tycho Brahe-observatoriet/ Peter Linde Projektet

”Universum till klassrummet” handlar om att med hjälp av astronomiska observationer ge ungdomar möjlighet till unika insikter om vår plats i universum och ge dem ett alternativt perspektiv på vår tillvaro. Genom fjärrstyrning av ett avancerat teleskopsystem vid det amatörastronomiska Tycho Brahe-observatoriet i Oxie kan exceptionella digitala bilder av djuprymdsobjekt erhållas direkt till klassrummet. Projektet riktar sig närmast till gymnasister och utgör ett kraftfullt stöd för lärare i ämnena fysik, teknik och naturvetenskap. Förutom de rent astronomiska observationerna innebär projektet också att elever kommer i närkontakt med digital högteknologi.


Den nya lärarfortbildningen

Elisabeth Einarsson

Målet är att skapa en ny form av fortbildning för grundskole- och gymnasielärare i Skåne utifrån lärarnas önskemål och behov samt med en tydlig koppling till skolans styrdokument Lgr11 samt GY11. Deltagarna får med sig konkret material som kan användas direkt i undervisningen. Projektet vill också skapa en samverkan mellan Lunds universitet och grund- och gymnasieskolorna i Skåne. Dialogen mellan grundskole- och gymnasielärare samt universitetets forskare kan bidra till ständig kunskaps- utveckling med fokus på information om nya forskningsrön och/eller tips på populärvetenskapliga vinklingar av ny forskning för allmänheten. Fortbildningen och samverkansdialogen kan även synliggöra de kunskapsklyftor som universitetet anser att nya studenterna brukar ha med sig från gymnasieskolans studieförberedande program.