Tidigare stipendiater

Bildning
2024

Sömngrupper ”Nyckeln till Akademisk Framgång och Psykisk Hälsa för Ungdomar”

Gita Hedin

Syftet med projektet är att utvärdera om ungdomars deltagande i sömngrupper kan förbättra eller påverka individuell sömnlängd och sömnkvalitet, samt att utvärdera om deltagandet i sömngrupper påverkat skolprestationer och psykiska hälsa.

Bildning
2024

”Ett eget rum på Skarhults slott, om kvinnors vila genom tiderna”, bok, utställning och intervjuer

Skarhults kulturminne Ideell förening

Projektet syftar till folkbildning kring vila. Skapa kunskap och intresse kring återhämtning. Medelålders kvinnor med fulla kalendrar kan ofta inte svara på vad de gör när de är lediga. Vadå lediga? De är mödrar, döttrar, partners, svärdöttrar, väninnor, kollegor, systrar före det är dags att vila. Målet är att locka till att skapa sig mod att trycka på pausknappen, kunskap kring vad du tjänar på att pusta ut lite och att presentera olika idéer vad man kan göra när man vilar.

Bildning
2024

Ljuset, vår spion i rymden – ett folkbildande projekt om grundämnenas uppkomst.

Henrik Hartman

Vi anser det viktigt att ge barn och ungdomar insyn i den vetenskapliga metoden och att uppmuntra till strävan efter vetande. Speciellt i en tid som färgas av ryktesspridning i sociala medier och post truth-fenomenet. Scenkonst och vetenskap är en pedagogisk drömkombo. Att ge röst åt atomerna gör att publiken skapar en relation till dem och gör det roligare att lära. Atomernas dialog med forskaren möjliggör förtydligande av materialet vilket gör det lättare att ta till sig.

Bildning
2024

Malmös första textilentreprenörer – historien om bomullstextilindustrins uppkomst och utveckling i Malmö

Institutet för studier i Malmös historia, Malmö Universitet

Syftet med projektet är att undersöka bomullstextilindustrins uppstart och utveckling i Malmö 1850 till 1920, för att synliggöra a) centrala aktörer i processen, b) den roll bomullstextilindustrin spelade i den industriella utvecklingen i Malmö, samt c) hur den processen hänger ihop med en internationell ekonomisk och industriell utveckling. Vi vill tillgängliggöra detta för allmänheten, då vi menar att kännedom om historien är en central del av människors identitet.

Bildning
2024

Föredragsturné på tandemcykel i Sveriges landsbygd: Tema forskning om åldrande och hälsa

Lunds universitet

Det övergripande syftet är att stärka medvetenheten om och intresset för forskning om åldrande och hälsa och dess vetenskapliga processer. Detta för att främja egenmakt, demokrati och tillit till forskning. Syftet är att kommunicera värdet för allmänheten att engagera sig i forskning samt att förstärka rekrytering av deltagare till särskilda forskningsstudier. Föredragsturnén är ett sätt att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte, vilket åligger LU enligt högskolelagen.

Bildning
2024

Jag berättar

Malmö Folkhögskola

Vi vill jobba med storytelling som pedagogiskt initiativ för att nå de deltagare som har svårt att tala inför andra och har låg tilltro till den egna förmågan. Dessa svårigheter påverkar allt ifrån skoluppgifter till kontakt med myndigheter och sociala relationer. På lång sikt kan detta även påverka möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden.

Bildning
2024

Forskningskommunikation och kampen om kunskap – samtal mellan forskare, media, beslutsfattare och allmänhet

Jimmie Kristensson

Syftet är öka, och samtidigt bredda, förståelsen för forskningskommunikation genom gränsöverskridande samtal för att öka förståelse för forskningens betydelse för att värna ett demokratiskt samtal. Vi har ett polariserat samhällsklimat med tidvis hätsk debatt i ämnen med en politisk laddning. Universitetet roll som trovärdig förmedlare av kunskap är viktigare än någonsin samtidigt som det har blivit alltmer komplext för forskare att nå ut med resultat.

Entreprenörskap
2024

Utveckling av nya strålskyddsglasögon inom tandvården

Carina Wihlborg

Att förbättra arbetsmiljön för all tandvårdspersonal i Sverige men förhoppningsvis inom hela världen då det i nuläget inte finns några bra skyddsglasögon för uv och blåttljus inom yrket. Enligt studier löper vi stora risker att utveckla flera olika kroniska ögonsjukdomar om vi inte använder oss utav ordentliga skyddsglasögon.

Entreprenörskap
2024

Novel Emulsion Systems för en friskare värld: Banbrytande hållbar och naturlig distribution av bioaktiva föreningar

Emulsi Biotech AB

Vi tror på en förändring mot hållbara växtbaserade emulsionssystem och ser en lucka på marknaden för vår patenterade lösning. Vi vill kommersialisera vår produkt, ett hållbart inkapslingssystem, och inledningsvis rikta in oss på omega-3- och järntillskott. Vi ansöker om finansiering för att utveckla vår idé till en prototyp med lång hållbarhet och bevisad funktion. Detta behövs för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete mot attraktiva produkter på marknaden och kommer att vara avgörande för framtida finansiering.

Entreprenörskap
2024

Digitaliserat Anpassat Stöd

Anpassat Stöd Sverige AB

Syftet med prototypen är att identifiera, kategorisera och systematisera den kunskap som finns bland föräldrar till barn med funktionsvariationer (LSS) och konkretisera dessa kunskapstillgångar i ett nytt digitalt format. Anpassat Stöd har utvecklat en metod som innebär att man initialt gör en behovsanalys av hela familjens situation. Det är denna del ska utvecklas i den första prototypen. Prototypen ska resultera i en digital modell som kan tillämpas i större skala.

Entreprenörskap
2024

Botildenborg Social Innovation Living Lab

Stiftelsen Botildenborg

Genom att starta Botildenborg Social Innovation Living Lab kan vi öka kunskap kring socialt entreprenörskap, effekt-mäta och utvärdera sociala insatser. Kunskapen kommer att ligga till grund för utveckling av socialt entreprenörskap, möjligheten att skapa upp verksamheten och bidra till ökad kunskap. I oktober 2024 kommer konferensen Urban Food and Farming genomföras för att sätta fokus på socialt entreprenörskap och samarbetet mellan Botildenborg och universiteten.

Entreprenörskap
2024

Grön produktion av filtermaterial för uppsamling av fosfor (GreenPcap)

Diapure AB

Målet är att skala upp produktionen och lansera ett hållbart filtermaterial för marknaden för uppsamling och återvinning av fosfor med hjälp av ny produktionsteknologi. Det kräver att DiaPure kan designa materialet i enlighet med detta samt korrekt dokumentation av fosforfiltrets prestanda och dess ekologiska hållbarhet. Följaktligen kommer vi att kartlägga och optimera viktiga processvariabler parallellt med materialkarakterisering, komplett prestandatestning och med en bedömning av miljöpåverkan och prestanda.

Litteratur
2024

I rikets tjänst

Fredrik Alvén

Manuset I rikets tjänst, rör två ämnen som idag debatteras i höga tonlägen och ibland med mer känslor än kunskaper: skolan och dess problem samt vem medborgaren är och kanske framför allt bör vara. Det är min förhoppning att manuset både visar varför skolan, och de problem den dras med idag, ser ut som den gör, och att debatten om medborgaren, vem denna är och bör vara, nyanseras och sätts i en historisk kontext. På det sättet kan projektet ge perspektiv och grogrund för en konstruktiv debatt.

Litteratur
2024

Mekanikus – resor och cirkulation av teknisk kunskap 1861–1940

Mikael Ottosson

I en tid då människors geografiska rörelse ifrågasätts vill jag lyfta fram den betydelse som arbetsmigration haft i ett historiskt perspektiv. Detta gäller inte minst Sveriges industrialisering. I såväl forskning som populärvetenskapliga sammanhang har överföringen av industriell kunskap till Sverige kopplats till framstående forskare och framsynta industriledare. I detta projekt studeras istället hur industriarbetare inhämtade praktikorienterad teknisk kunskap genom studieresor utomlands.

Litteratur
2024

Entreprenörskapets myter

Marie Löwegren

Motivet för denna publikation är att öka kunskapen om entreprenörskap i samhället och på så sätt skapa en mer rättvisande bild om vad entreprenörskap är och innebär. Det är t. ex. olyckligt att entreprenöriella förebilder ofta inbegriper personer som Elon Musk eller Daniel Ek. Dessa speglar inte alls den genomsnittliga entreprenören och skapar en snedvriden bild av entreprenörskapet vilket i sin tur får konsekvenser för hur t ex stödorganisationer och samhällets beslutsfattare agerar.

Litteratur
2024

Hur gör vi personcentrering? Lärobok om personcentrering inom forskning, utbildning och praktik

Anna-Karin Edberg

Målet är att ge stöd för införandet av personcentrering inom vård, utbildning och forskning. Befintliga teorier och ramverk ger endast sparsam ledning i hur kunskapen ska implementeras i praktiken. Genom boken kan sådan kunskap tillgängliggöras för dem det faktiskt gäller; vårdpersonal, studenter, lärare, forskare och beslutsfattare. Genom involvering av de som berörs och med utgångspunkt från deras perspektiv, säkras att bokverket blir användbart för målgrupperna och till nytta för vården.

Litteratur
2024

Konstens trapphus – Trapphusmålningar i Malmö 1930 – 1940

Tobias Hultén

Tiden är obeveklig, och den konstskatt som husen i Malmö hyser håller på att långsamt försvinna i slitage, oaktsamma renoveringar eller skadegörelse. Genom att göra denna bok vill vi öka stoltheten över trapphuskonsten bland de boende och fastighetsägare, och lyfta fram en bortglömd kategori av skickliga konsthantverkare. Vi vill också tillgängliggöra konstverken för en publik som inte har tillträde till husen och visa på det unika i denna del av Malmös konst och arkitekturhistoria.

Litteratur
2024

Brev från kejsarinnor – en antologi av kvinnor som fått barn men inte fött dem.

Erica Elfström

Vi trodde att den här antologin redan fanns. Med tanke på att så många kvinnor genomgår akuta kejsarsnitt varje år måste någon ha skrivit en liknande bok. Men vi har inte hittat någon motsvarighet alls. Motivet blir därför rätt självklart, att vi vill skapa en antologi som kvinnor kan läsa för att få djupare insikt om upplevelsen av ett akut snitt. En möjlighet för läsaren att spegla sig i andras berättelser och känna sig mindre ensam i en upplevelse som det pratas alldeles för lite om.

Medicin
2024

Proteogenomisk analys av ESR1-muterad bröstcancer

Tommaso De Marchi

Mutationer i östrogenreceptorn är ansvariga för resistens mot standardbehandlingar, och hittills har ingen effektiv alternativbehandling implementerats. Vi anser att vårt proteogenomiska arbetsflöde kan appliceras för att analysera kliniska prover med östrogenreceptormutationer för att ta fram alternativa läkemedelsmål och biomarkörer för validering i våra modellsystem och andra kliniska kohorter.

Medicin
2024

Precisionsmedicin för sepsis på IVA med hjälp av proteomic

Attila Frigyesi

Vårt projekt syftar till att diagnostisera och karakterisera sepsis och i förlängningen skräddarsy behandlingen av sepsis och ARDS med hjälp av proteinprofiler. Idag kan man med nya proteomikmetoder (som tex masspektrometri) analysera tusentals proteiner åt gången från en droppe blod. Vår förhoppning är att vi med proteinprofiler och artificiell intelligens kommer kunna diagnosticera och karakterisera svår sepsis och ARDS och kunna erbjuda varje patient den bästa behandlingen.