Mekanikus – resor och cirkulation av teknisk kunskap 1861–1940

I en tid då människors geografiska rörelse ifrågasätts vill jag lyfta fram den betydelse som arbetsmigration haft i ett historiskt perspektiv. Detta gäller inte minst Sveriges industrialisering. I såväl forskning som populärvetenskapliga sammanhang har överföringen av industriell kunskap till Sverige kopplats till framstående forskare och framsynta industriledare. I detta projekt studeras istället hur industriarbetare inhämtade praktikorienterad teknisk kunskap genom studieresor utomlands.